Broadcast System

Broadcast System

Broadcast System

ระบบบภาพและเสียง

      Broadcast System เป็นระบบภำพและเสียง ในควำมหมำยของ SmartUP คือ ระบบการขยายภำพและขยายเสียงจากอุปกรณ์เล็กสู่อุปกรณ์ใหญ่เพื่อใช้กับคนจำนวนมากให้ได้รับชมและรับฟังด้วย เช่น เครื่องขยายภาพ หรือ Projector, Visualizer, ลำโพง Speaker,เครื่องขยำยเสียง เป็นต้น ในยุคสมัยที่การประชุมต้องพึ่งพาเทคโนโลยีระบบภาพในห้องประชุมจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการประชุมดังนั้นในการออกแบบห้องประชุมผู้ออกแบบจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบภาพตั้งแต่รายละเอียดขนาดและสัดส่วนของภาพระบบการทำงานจนถึงสัญญาณภาพเพื่อให้ทำงานในห้องประชุมเกิดความสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยพื้นฐานของระบบและสัญญาณภาพ