HRM Software

HRM Software

HRM Software

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานบุคคล

     ซอฟต์แวร์ธุรกิจใด ๆ ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลพนักงานและงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นโปรแกรม HR ระบบซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลช่วยในการจัดการบุคคลการทำงานด้วยตนเองโดยอัตโนมัติและการรักษาข้อมูลอย่างเป็นระเบียบโปรแกรม HR ช่วยประหยัดเวลาแรงงานสำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลผ่านระบบอัตโนมัติ แต่ยังช่วยในกระบวนการ HR ที่ช่วยให้สามารถวางแผนจัดการงบประมาณและตัดสินใจได้ดีขึ้นโปรแกรม HR ช่วยให้สามารถดูจำนวนพนักงานที่ต้องการในบางช่วงเวลาของปีตามข้อมูลในอดีตเพื่อให้สามารถจัดสรรและระดมทรัพยากรในการสรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม มีวิธีอื่น ๆ อีกมากมายที่ บริษัท อาจได้รับประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์แทนที่จะเป็นบันทึกกระดาษที่ผิดพลาดและไม่เป็นระเบียบ