Web Design & Development

Web Design & Development

Web Design & Development

ออกแบบพัฒนาเว็บไซต

Web Developer

     เว็บไซต์ เป็นชุดหน้าเว็บ หรือเอกสารที่เข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เราสามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ได้ โดยใช้เบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่นที่อยู่เว็บไซต์ของ AR Group (URL) คือ https://www.ar.co.th นอกจากนี้เรายังสามารถเข้าถึงหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ง่าย ๆ ด้วยการใส่ข้อความค้นหาในเครื่องมือค้นหา เมื่อมีคนให้ที่อยู่เว็บไซต์ หรือคุณทำการค้นหาในเครื่องมือค้นหา คุณจะถูกส่งไปยังหน้าแรก หรือโฮมเพจของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นหน้าแนะนำธุรกิจ และนำเสนอข้อมูล จากหน้าแรกคุณสามารถคลิกลิงก์ เพื่อไปยังส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะเป็น Product, Service, Blog หรือ Contact ดังนั้นเว็บไซต์จึงสามารถประกอบด้วยหน้าเว็บหนึ่งหน้า หรือหลาย ๆ หน้าก็ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของเว็บไซต์ต้องการนำเสนออะไรบ้างเว็บไซต์จึงเปรียบเสมือนหนังสือหนึ่งเล่มที่ต้องมีปก หรือหน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่ออธิบายธุรกิจของเรา ซึ่งสามารถประกอบไปด้วยข้อมูลประเภทใดก็ได้ ที่ต้องมีข้อความ สี กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

Example website