⚡️DEPA mini Voucher  : ฝ่าวิกฤตโควิดด้วย Digital Marketing

⚡️DEPA mini Voucher : ฝ่าวิกฤตโควิดด้วย Digital Marketing

ทางรอดธุรกิจ ฝ่าวิกฤติพิชิตยอดขาย !!
การตลาดออนไลน์ คือคำตอบเดียว ของธุรกิจยุค New Normal
          SmartUP Technology ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( DEPA ) พร้อมนำเสนอ :
                🖥 Landing Page & Sales Page : เวปไซต์ปิดการขายในหน้าเดียว
                🛒 E-Shopping : ร้านค้าออนไลน์ แบบ Universal Platform
                💻 Line Official Account : สร้างยอดขายด้วย Line OA
📢โครงการแรก คือ
⚡️DEPA mini voucher >> โครงการดีดี มีรัฐช่วยจ่าย 💵
รับสิทธิ์ด่วน!!
คูปองมีจำนวนจำกัด
โครงการถัดมา
⚡️โครงการ depa mini Transformation Voucher 

โครงการสนับสนุน SMEs ในรูปแบบเงินให้เปล่า สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider กับ depa โดยวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยรับผิดชอบการดำเนินการมอบทุนสนับสนุนให้ SMEs ทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งธุรกิจที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ มีดังนี้

1. ธุรกิจการค้าและบริการ
2. ธุรกิจ E-commerce
3. ธุรกิจท่องเที่ยว
4. ธุรกิจร้านอาหาร
**ยกเว้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร
ผู้ที่เคยได้สิทธิ์ไปในปีที่ผ่านมา สามารถรับสิทธิ์ได้อีก แต่ต้องไม่ใช่สินค้าและบริการแบบเดิม

 

ประเภทค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน
-ค่าเช่าระบบซอฟแวร์
-ค่าเช่าใช้บริการระบบ อย่างน้อย 6 เดือน

 

ที่มา วัตถุประสงค์

โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุสาหกรรม (depa Mini Transformation Voucher) เป็นโครงการที่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้จัดทําขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิaรองค์กรเอกชนที่มีสมาชิก ในกลุ่มอุสาหกรรมดิจิทัล และกลุ่มอุสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยในทุกภูมิภาคให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการกระบวนการภายใน ของธุรกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีแบบแผน อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลประกอบการ สามารถสร้าง ผลกระทบให้แก่ธุรกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสําคัญ

รูปแบบและเงื่อนไขการสนับสนุน

สนับสนุนรูปแบบเงินให้เปล่าสูงสุดในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการตามเงื่อนไขโครงการจํานวนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ต้องเป็นการซื้อหรือให้บริการกับผู้ขายและผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนกับ depa หรือหน่วยงานร่วมเท่านั้น

หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน:

  • ค่าระบบ Software
  • ค่าเช่าใช้บริการระบบ อย่างน้อย 6 เดือน
  • ค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50%

เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ Operational Backbone เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า, POS เป็นต้น รูปแบบการสนับสนุน

เป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement) กล่าวคือ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องสํารองค่าใช้จ่ายในโครงการหรือการดําเนินงาน ล่วงหน้าไปก่อน แล้วจึงนําส่งหลักฐานใบเสร็จการชําระเงินมาเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง กับสํานักงานฯ

คุณสมบัติ SMEs

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ ในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 หรือธุรกิจที่จดทะเบียนภายไส้กฎหมายเฉพาะอื่นๆ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ประเภทเทคโนโลยีที่สนับสนุน

เทคโนโลยีดิจทัลที่ช่วยในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การดําเนินธุรกิจ รวมถึงก่อให้เกิดข้อมูลสําหรับธุรกิจในการวิเคราะห์และสัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Operational Backbone) เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า, POS หรือสามที่สํานักงานฯ พิจารณาเห็นสมควร และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

Share

About The Author

Leave Comment